NIE jesteśmy organizacją pożytku publicznego i NIE ubiegamy się o Twój 1% podatku dochodowego.
Ale JESTEŚMY organizacją pozarządową realizującą działania społecznie użyteczne w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*
JEŚLI nasze cele są Ci bliskie, uważasz nasze działania za pożądane i masz taką wolę, możesz podzielić się z nami cząstką swojego dochodu.
Jako OSOBA  FIZYCZNA możesz  odliczyć od swojego dochodu kwotę darowizny stanowiącą  nawet  6% dochodu;

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu osoby fizycznej /art.26 ust.1 pkt.9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku z późn. zmianami/.

Jeśli reprezentujesz OSOBĘ PRAWNĄ możesz wnioskować o obdarzenie innych kwotą stanowiącą aż 10% Waszego dochodu.

– łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu osób prawnych / art 18 ust.1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 z późn. zmianami/.

 WAŻNE : podstawą odliczenia jest dokument wpłaty darowizny na konto bankowe obdarowanej organizacji .
Rozważ swoje możliwości i pomóż nam działać!
Fundacja Kobieca
ul. Syrokomli 19 B / 20
30– 102 KRAKÓW
Alior Bank O/Kraków
51 1060 0076 0000 3200 0022 0850
Konto do wpłat na czynsz i utrzymanie lokalu na ul. Krakowskiej 19:
 ING Bank, 64 1050 1445 1000 0090 3136 8484 
*Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele określone w *art.4 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie
 * Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
   art.4.1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie, obejmuje zadania w zakresie :
1/ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
2/ działalności charytatywnej;
3/ podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4/ działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5/ ochrony i promocji zdrowia;
6/ działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy ;
8/ upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9/ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11/ nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12/ krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15/ ekologii i ochrony zwierząt, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16/ porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
17/ upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
18/ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19/ ratownictwa i ochrony ludności;
20/ pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21/ upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22/ działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23/ promocji i organizacji wolontariatu;
24/ działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3.ust.3, w zakresie określonym w pkt: 1 – 23.
       2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż wymienione w ust.1 jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez podmioty, o których mowa w art.5 ust.1, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb
społecznych.
 art.3 ust.2. Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust.4.
3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez :
1/ osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2/ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Przepisów działu II / Działalność pożytku publicznego/ nie stosuje się do :
1/ partii politycznych;
2/ związków zawodowych i organizacji pracodawców;
3/ samorządów zawodowych;
4/ fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że:
 a/ przepisy odrębne stanowią inaczej,
 b/ majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub
 c/ fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki;
5/ fundacji utworzonych przez partie polityczne;
6/ spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.